trao quyền công dân

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về trao quyền công dân

Robot đầu tiên trong lịch sử được trao quyền công dân

09:11 30/10/2017

Ok, tôi sẽ hủy diệt loài người" - Robot đầu tiên trong lịch sử được trao quyền công dân phát biểu