những thay đổi luật quốc tịch Úc

Thông tin đầy đủ nhất và mới nhất về những thay đổi luật quốc tịch Úc

Những thay đổi trong luật quốc tịch Úc từ 1/7/2018

09:20 14/01/2018

Ngày 20/04/2017 chính phủ Úc thông báo sẽ tăng cường tính toàn vẹn của quốc tịch Úc. Dự Luật 2017 – Bộ Luật Quốc Tịch Úc sửa đổi (Tăng cường yêu cầu đối với quốc tịch Úc và các biện pháp khác) (được gọi tắt là Dự Luật) được trình lên Nghị viện vào ngày 15/06/2017. Vào ngày 18/10/2017, Chính phủ cũng đã đề xuất thêm một số sửa đổi đối với Dự luật này.